Gdy Odjedzie ostatni PKS?

Od 2008 roku jest kontynuowany program, finansowany wcześniej ze środków MKiDN oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego we wsiach Józefowice, Raczyn, Nadolnik i Nałęcza. Program pilotuje Luba Za­rem­biń­ska.
W ramach projektu prowadzone dla są dla dzieci i młodzieży zajęcia ar­tys­tycz­ne, integracyjne, a także warsztaty dziennikarskie i etiudy terenowe. Po­nad­to młodzi uczestnicy mają okazję zobaczyć spektakle teatralnych, obejrzeć filmy oraz tworzyć własną „galerię pod chmurką”. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do kultury, wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych, twórcze zajęcie czasu wolnego oraz, co najważniejsze, podniesienie poczucia własnej wartości uczestników programu.

Cele:
Rozbudzenie aktywności u dzieci i młodzieży poprzez zaprezentowanie różnorodnych sposobów na twór­cze zagospodarowanie czasu wolnego, potrzeby pasji i działań społecznych, samopomocy i ak­tyw­noś­ci, a także wobec braku placówek edukacyjnych i kulturalnych, wskazanie alternatywnych miejsc do sa­mo­rea­li­za­cji oraz dalsze zagospodarowywanie pomieszczeń starej nieczynnej szkoły w Józefowicach na cele socjokulturalne.

Opis działań:
O godzinie 13.30 i 14.30 codziennie, w dni nauki szkolnej, sprzed budynku szkolnego w Szamocinie autobusy PKS rozwożą dzieci i młodzież do domów we wsiach Raczyn, Józefowice, Nałęcz i Nadolnik. Wsie te leżą obok siebie w niewielkiej odległości, na trasie do Chodzieży. Niby niedaleko od szosy, a jednak ma się wrażenie, że ci młodzi ludzie znajdują się po lekcjach w syndromie „wywiezienia”. Poza ich domami są pozbawieni możliwości wspólnego spędzania czasu z rówieśnikami. Wszystkie te miejscowości stanowią jakby „jednowieś” i co charakterystyczne, przeważnie leżą po jednej stronie drogi. Taki układ też jest sposobem na odgradzanie się od innych, nie zachęca do wzajemnego odwiedzania się.

Stacja Szamocin realizowała w tych wsiach krótkoterminowe projekty dla dzieci i młodzieży przy współpracy z Szamocińskim Ośrodkiem Kultury w ramach programów: „Pomalujmy świat”, „Otwarta poczekalnia” I i II. Poprzednie projekty przyniosły konkretne rezultaty – zagospodarowanie starej nieczynnej szkoły w Jó­ze­fo­wi­cach na regularne spotkania pozalekcyjne. Poprzez nasze działania wzbudziliśmy u dorosłych za­in­te­re­so­wa­nie problemem zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Nastąpiło prze­ła­ma­nie marazmu i obojętności. Także u władz sołeckich i gminnych. Część pomieszczeń została odnowiona, zo­sta­li też zatrudnieni przez Szamociński Ośrodek Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej instruktorzy i pe­da­go­dzy, którzy regularnie już od roku prowadzą zajęcia. Dużo się działo w czasie wakacji.

Odbyły się cykle zajęć integracyjno-artystycznych, warsztaty historii lokalnej, dzieci brały także udział w etiudach dziennikarsko-terenowych, były wystawy, projekcje filmowe i prezentacje teatralne. To wszystko można było zaproponować za nieduże dotacje, ale przede wszystkim ciekawymi propozycjami, które przyciągnęły dużo chętnych i zdolnych. Wskazaliśmy sposoby, jak się nie nudzić, jak można twórczo się realizować oraz być aktywnym nie tylko przy grach komputerowych.

Istnieje więc potrzeba kontynuacji wcześniej rozpoczętych inicjatyw, by rezultaty tego rodzaju animacji były jeszcze trwalsze i konkretniejsze. Zależy nam, by można było przez parę lat wychować grupę aktywnych i twórczych młodych osób, którym zależy na tym, by coś się w ich życiu zmieniło.

Donatorzy:
Szamociński Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i Gminy Szamocin, Urząd Marszałkowski Województwa Wiel­ko­pol­skie­go, Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodek – Teatr – Stowarzyszenie „Stacja Szamocin”.