Konstelacje

Konstelacje

 

Regulamin Festiwalu Konstelacje Teatralne

 1. Festiwal Konstelacje Teatralne odbędzie się w Ośrodku Edukacyjno-Teatralnym Stacja Szamocin
w dniach od 7 do 9 czerwca 2013 roku.

2. Konstelacje Teatralne to festiwal skierowany do teatrów niezależnych, alternatywnych, amatorskich, offowych, działających na terenie Polski.

3. Prezentacje teatralne odbywać się będą w przestrzeni scenicznej Ośrodka Edukacyjno-Teatralnego Stacja Szamocin.

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 1 godziny. Maksymalna liczba uczestników jednego zespołu wynosi 10 osób.

5. Organizator nie zapewnia żadnych elementów scenicznych.

6. Prezentacje konkursowe mają charakter otwarty, dostępny dla osób, które wcześniej wykupiły bilet wstępu.

7. Termin nadsyłania zgłoszeń do 15 maja 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego). Za zgłoszenie uważa się przesłanie w/w terminie, poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z nagraniem spektaklu, a także z 2 zdjęciami spektaklu w formie elektronicznej. Formularze należy przesyłać na adres Stowarzyszenia Teatru Planeta M: ul. Wronczyńska 10, 60-102 Poznań z dopiskiem „Konstelacje Teatralne”. Jest również możliwość wysłania wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z zeskanowanym podpisem i załączonym nagraniem lub linkiem do nagrania na adres e-mail: biuro@teatrplanetam.pl w temacie wpisując Konstelacje Teatralne – zgłoszenie.

8. Wyznaczniki przyjmowania teatrów na Festiwal Konstelacje Teatralne:

– spektakle, nawiązujące do uznanej literatury (przez uznaną literaturę rozumie się taką, która niesie w swej treści wartości uniwersalne, arcydzieła literackie, a także inne wpisane do przyjętego kanonu literackiego),

– spektakle, odznaczające się kulturą żywego słowa,

– przedstawienia, które prezentują w swej treści połączenie tradycji i innowacyjności,

– i inne, które wpisują się w ideę Konstelacji Teatralnych, i o których zadecyduje organizator przy dokonywaniu kwalifikacji.

9. Kwalifikacji zespołów dokona organizator Konstelacji Teatralnych – Stowarzyszenie Teatru
Planeta M.

10. O wyniku kwalifikacji zespoły otrzymają informację do dnia 17 maja 2013 roku.

11. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu na Konstelacje Teatralne zespół winien zapłacić akredytację w wysokości 100 zł od każdej osoby do 22 maja 2013 r. na konto:

Bank Zachodni WBK 39 1090 2734 0000 0001 1933 6354
z dopiskiem Festiwal Konstelacje Teatralne  akredytacja-nazwa teatru

12. W imprezie mogą wziąć udział obserwatorzy. Termin zgłoszenia do 17 maja 2013 r. Do 22 maja 2013 r. należy uiścić opłatę akredytacyjną w wysokości 200 zł na konto podane w pkt. 11 regulaminu. Ilość obserwatorów ograniczona.

13. Dla zwycięzców konkursu Organizatorzy Festiwalu Konstelacje Teatralne przewidują nagrody rzeczowe o łącznej kwocie 2000 zł, a także statuetki Konstelacji Teatralnych oraz nagrodę publiczności.

14. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali ostatniego dnia festiwalu.

15. Organizator zapewnia uczestnikom Konstelacji Teatralnych:

– 2 noclegi,

– wyżywienie (2 śniadania , 3 obiadokolacje),

– udział w omówieniach i konsultacjach prowadzonych przez członków Jury,

– obecność na wszystkich spektaklach konkursowych i w spektaklach gościnnych,

– materiały informacyjno-promocyjne.

16. Uczestnicy poniżej 18-stego roku życia zobowiązani są do otrzymania pisemnej zgody od rodzica/prawnego opiekuna na udział w festiwalu. Formularz zgody do pobrania ze strony internetowej www.teatrplanetam.pl

17. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży.

18. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy, mając na uwadze pełne zaspokojenie potrzeb uczestników Konstelacji Teatralnych (w miarę posiadania możliwości technicznych i organizacyjnych).

19. Obecność wszystkich uczestników obowiązkowa podczas wszystkich dni trwania festiwalu.

20. Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie Teatru Planeta M

ul. Wronczyńska 10 tel. 725-690-601
60-102 Poznań e-mail: biuro@teatrplanetam.pl